Miljöpolicy


Microservice är en miljömedveten IT/ AV-leverantör som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.

Detta innebär:

 • uppfyller lagar, förordningar samt myndigheternas miljökrav.
 • utbildar och stimulerar våra medarbetare så att de kan bedöma och prioritera aktiviteter, tjänster och produkter ur ett miljöperspektiv.
 • engagerar och kommunicerar med kunder, leverantörer och övriga intressenter inom miljöarbetet. 
 • tar ett ansvar för närmiljö på och kring våra arbetsplatser och söker aktivt undvika all form av skada och störning för människa och natur.
 • effektiviserar våra transporter i syfte att minska förbrukningen av fossila bränslen.
 • källsorterar avfall under kontrollerade former som säkerställer att avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial
 • Öka medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på energianvändning av våra produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning
 • Vi arbetar med att ständigt förbättra vår miljöprestanda


Miljömålen:

 • Källsortera allt avfall internt eller hos kund
 • Öka försäljning av miljöprodukter med 10%