Miljöpolicy


Miljöpolicy/Miljömål

Microservice är en miljömedveten IT/ AV-leverantör som bidrar till en långsiktig ekonomisk och miljömässig hållbar samhällsutveckling.

Detta innebär:
• uppfyller lagar, förordningar samt myndigheternas miljökrav.
• utbildar och stimulerar våra medarbetare så att de kan bedöma och prioritera aktiviteter, tjänster och produkter ur ett miljöperspektiv.
• engagerar och kommunicerar med kunder, leverantörer och övriga intressenter inom miljöarbetet.
• tar ett ansvar för närmiljö på och kring våra arbetsplatser och söker aktivt undvika all form av skada och störning för människa och
natur.
• effektiviserar våra transporter i syfte att minska förbrukningen av fossila bränslen.
• källsorterar avfall under kontrollerade former som säkerställer att avfallet omhändertas på ett miljöriktigt sätt.
• Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial
• Öka medvetenheten och kunskapen om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att förebygga med fokus på energianvändning av våra
produkter samt farliga ämnen i IT-utrustning
• Vi arbetar med att ständigt förbättra vår miljöprestanda

Miljömålen:

• Källsortera allt avfall internt eller hos kund
• Öka försäljning av miljöprodukter med 10%